Biuro Obsługi Mieszkańców

tel. (32) 247-02-51

LOGOWANIE DO eBOK

Czynne:

poniedziałek: 7:00 – 15:00
(przerwa 9:00-10:00)
wtorek, środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 16:00
piątek: 7.00 – 14.00
(przerwa 9:00 - 10:00)

Kasa czynna:

wtorek: 9.00 – 14.00
czwartek: 9.00 – 14.00
15.00 – 16.00


Zobacz mapę

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Znak: 2653 / 2018                                                                                                                                                        Chorzów, dnia 31 października 2018r.ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej nr 02
nieruchomości położonej w Chorzowie
przy ul. Cmentarnej 25, 25a, 25b ul. Przy Gazowni 4, 4a, 4b,

zaprasza do złożenia ofert w konkursie na wybór wykonawcy zadania pn.:
Remont balkonów wraz z dociepleniem wnęk balkonowych i montażem zadaszeń na ostatniej kondygnacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych
przy ul. Cmentarnej 25, 25a, 25b, ul. Przy Gazowni 4, 4a, 4b w Chorzowie.
1.    Sposób przygotowania i złożenia oferty:
    Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zarządcy Zamawiającego    
    ZZION BATORY Sp. z o.o. – przy ul. Łukasińskiego 23 w Chorzowie (pok. nr 13).

2.    Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego :

    Wspólnota Mieszkaniowa nr 02, ul. Łukasińskiego 23, 41-506 Chorzów,
    nazwę i adres wykonawcy
    oraz dopisek: „Oferta na remont balkonów WM 02”.

3.    Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie kompleksowego remontu 135 balkonów w dwóch budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Chorzowie przy ul. Cmentarnej 25, 25a, 25b (72 balkony), ul. Przy Gazowni 4, 4a, 4b (63 balkony) wraz z dociepleniem wnęk balkonowych i montażem zadaszeń na ostatniej kondygnacji (17 sztuk), zgodnie z Projektem budowlanym i przedmiarem robót.

4.    Termin realizacji zadania:    od dnia zawarcia umowy do końca 2019 roku.

5.    Warunki płatności:
Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe za wykonanie remontu balkonów poszczególnych segmentów budynków (klatek schodowych). Faktury częściowe wystawiane będą w oparciu o protokół odbioru, w którym zostanie określony zakres wykonanych robót oraz ich wartość. Faktury płatne w terminie 14 dni od daty prawidłowo założonej faktury.

6.    Opis sposobu przygotowania oferty:
Na ofertę składają się:
a)    Oferta cenowa (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia);
b)    Kosztorys ofertowy – sporządzony w oparciu o wizję na obiekcie i zakres robót określony w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia.
c)    aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
d)    referencje potwierdzające wykonanie co najmniej jednej lub dwóch robót o zakresie robót będących przedmiotem zamówienia;
e)    wskazanie kierownika robót odpowiedzialnego za wykonanie zamówienia.

7.     Termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07 grudnia 2018 roku, do godz. 13:00. W przypadku składania oferty drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu.

8.    Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
    Ewa Sieja        ZZION BATORY Sp. z o.o., ul. Łukasińskiego 23, 41-506 Chorzów, pokój nr 9, tel. 730 816 053,
Informacje na temat przedmiotu zamówienia wraz z Projektem budowlanym oraz przedmiarem robót, będą udzielane i udostępniane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 13:00.

9.    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10.    Termin związania ofertą 30 dni.

11.    Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej nr 02 zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.


Załączniki:
1.    Wzór oferty cenowej.
2.    Przedmiar robót.