Biuro Obsługi Mieszkańców

tel. (32) 247-02-51

LOGOWANIE DO eBOK

Czynne:

poniedziałek: 7:00 – 15:00
(przerwa 9:00-10:00)
wtorek, środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 16:00
piątek: 7.00 – 14.00
(przerwa 9:00 - 10:00)

Kasa czynna:

wtorek: 9.00 – 14.00
czwartek: 9.00 – 14.00
15.00 – 16.00


Zobacz mapę

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Znak: 2394/2019 Chorzów, dnia 20.09.2019 r.


ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERTY


Zarzad Wspólnoty Mieszkaniowej nr 28
nieruchomosci połozonej w Chorzowie
przy ul. Kochanowskiego 9, 9a, 9b, 9c, 11, 13, ul. Łukasinskiego 12,


zaprasza do złożenia oferty w konkursie na wybór Wykonawcy zadania pn.:


Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych
przy ul. Kochanowskiego 9, 9a, 9b, 9c, 11, 13, ul. Łukasińskiego 12 w Chorzowie.


1. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
• Ofertę należy złożyć w postaci kosztorysu ofertowego w zamkniętej kopercie, w
siedzibie Zarządcy ZZION BATORY Sp. z o.o. przy ul. Łukasińskiego 23 w Chorzowie (pok. nr 13).
• Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego:
         Wspólnota Mieszkaniowa nr 28,
         ul. Kochanowskiego 9, 9a, 9b, 9c, 11, 13, ul. Łukasińskiego 12
nazwę i adres Wykonawcy oraz dopisek: „Oferta na termomodernizację budynków WM 28”.


3. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie kompleksowego remontu budynków mieszkalnych wielorodzinnych
zlokalizowanych w Chorzowie przy ul. Kochanowskiego 9, 9a, 9b, 9c, 11, 13, ul. Łukasińskiego
12 polegającego na wykonaniu termomodernizacji zgodnie z Projektem budowlanym,
audytem, dokumentacją konserwatorską oraz przedmiarem robót (dokumenty do wglądu w
siedzibie Zamawiającego). Budynki będące przedmiotem zamówienia wchodzą w skład
zespołu zabudowy patronackiej Huty Batory wpisanego do Rejestru Zabytków Województwa
Śląskiego (decyzja nr K-RD.5130.22.2014.KL z dnia 20 lipca 2015 roku) pod numerem
A/433/15. W związku z tym, w cenie należy uwzględnić kierownika robót posiadającego
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia prac przy zabytku.
Wykonawca na własny koszt zapewni sobie na czas trwania budowy dostęp do potrzebnych
mediów (woda, energia elektryczna, itp.)
ZZION BATORY Spółka z o.o., t: 32 247 02 51 www.zzion.pl
41-506 Chorzów, ul. Łukasinskiego 23 e: biuro.zarzadu@zzion.pl KRS 0000232231
Remont podzielony jest na poszczególne zadania:
a) Izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian fundamentowych,
b) Ocieplenie stropu piwnic oraz stropu ostatniej kondygnacji,
c) Ocieplenie ścian budynków.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru zadania. Zamawiający dopuszcza wykonanie
prac tylko i wyłącznie dla jednego zadania.


4. Termin realizacji zadania: I kwartał 2020 – IV kwartał 2022 roku.

5. Warunki płatności:
Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe za wykonanie danego etapu prac (max. 4
etapy). Faktury częściowe wystawiane będą w oparciu o protokół odbioru przejściowy
potwierdzający zaawansowanie robót oraz ich wartość, sporządzony przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzony przez Zarząd Wspólnoty. Faktury będą płatne w terminie 14 dni od
daty prawidłowo złożonej faktury.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:
Na ofertę składają się:
a) Oferta cenowa (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia),
b) Kosztorys ofertowy na poszczególne zadania – sporządzony na podstawie obmiaru
Wykonawcy w oparciu o wizję na obiekcie i zakres robót określony w przedmiarze
robót, stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia,
c) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji
Działalności Gospodarczej,
d) Referencje potwierdzające wykonanie minimum 3 podobnych robót o zakresie robót
będących przedmiotem zamówienia,
e) Wskazanie kierownika robót odpowiedzialnego za wykonanie zamówienia,
f) Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się przed złożeniem oferty z dokumentacją
(audyt, dokumentacja konserwatorska, projekt budowlany),
g) Oświadczenie Wykonawcy o udzielanej gwarancji.

7. Termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 października 2019 roku, do godziny 1300.
W przypadku składania oferty drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu.

8. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:
Sebastian Nowak – tel. 730-816-150
Informacje na temat przedmiotu zamówienia wraz z audytem, dokumentacją
konserwatorską, Projektem budowlanym oraz przedmiarem robót, będą udzielane i
udostępniane od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1300.
ZZION BATORY Spółka z o.o., t: 32 247 02 51 www.zzion.pl
41-506 Chorzów, ul. Łukasinskiego 23 e: biuro.zarzadu@zzion.pl KRS 0000232231

9. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do zapoznania się z obiektami i
dokumentacją projektową, których dotyczy zapytanie.

10. Przedmiar robót został wykonany orientacyjnie. Każdy z oferentów ma obowiązek
sprawdzić przedmiar robót i w razie rozbieżności skorygować i zaznaczyć prawidłowe
wielkości obmiaru.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12. Termin związania ofertą: 60 dni.

13. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej nr 28 zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu
bez podania przyczyny.

Załączniki:
1. Wzór oferty cenowej stanowi załącznik nr 1,
2. Przedmiar robót – Izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian fundamentowych dla budynków przy ul.
Kochanowskiego 9, 9a, 9c, ul. Łukasińskiego 12, stanowi załącznik nr 2,
3. Przedmiar robót – Ocieplenie stropu piwnic oraz stropu ostatniej kondygnacji dla budynków przy ul.
Kochanowskiego 9, 9a, 9c, ul. Łukasińskiego 12, stanowi załącznik nr 3,
4. Przedmiar robót – Ocieplenie ścian budynków przy ul. Kochanowskiego 9, 9a, 9c, ul. Łukasińskiego 12,
stanowi załącznik nr 4,
5. Przedmiar robót – Izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian fundamentowych dla budynków przy ul.
Kochanowskiego 11, 13, stanowi załącznik nr 5,
6. Przedmiar robót – Ocieplenie stropu piwnic oraz stropu ostatniej kondygnacji dla budynków przy ul.
Kochanowskiego 11, 13, stanowi załącznik nr 6,
7. Przedmiar robót – Ocieplenie ścian budynków przy ul. Kochanowskiego 11, 13, stanowi załącznik nr 7,
8. Wzór oświadczenia Wykonawcy o zapoznaniu się z dokumentacją stanowi załącznik nr 8.
ZZION BATORY Spółka z o.o., t: 32 247 02 51 www.zzion.pl
41-506 Chorzów, ul. Łukasinskiego 23 e: biuro.zarzadu@zzion.pl KRS 0000232231