Biuro Obsługi Mieszkańców

tel. (32) 247-02-51

LOGOWANIE DO eBOK

Czynne:

poniedziałek: 7:00 – 15:00
(przerwa 9:00-10:00)
wtorek, środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 16:00
piątek: 7.00 – 14.00
(przerwa 9:00 - 10:00)

Kasa czynna:

wtorek: 9.00 – 14.00
czwartek: 9.00 – 14.00
15.00 – 16.00


Zobacz mapę

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Znak: 2405/2019 Chorzów, dnia 24.09.2019 r.


ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERTY

Zarzad Wspólnoty Mieszkaniowej nr 28
nieruchomosci połozonej w Chorzowie
przy ul. Kochanowskiego 9, 9a, 9b, 9c, 11, 13, ul. Łukasinskiego 12,


zaprasza do złożenia oferty w konkursie na wybór Wykonawcy zadania pn.:
Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Kochanowskiego 9, 9a, 9b, 9c, 11, 13,
ul. Łukasińskiego 12 w Chorzowie.

1. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
• Ofertę należy złożyć w postaci kosztorysu ofertowego w zamkniętej kopercie, w
siedzibie Zarządcy ZZION BATORY Sp. z o.o. przy ul. Łukasińskiego 23 w Chorzowie (pok. nr 13).
• Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego:
Wspólnota Mieszkaniowa nr 28,
ul. Kochanowskiego 9, 9a, 9b, 9c, 11, 13, ul. Łukasińskiego 12
nazwę i adres Wykonawcy
oraz dopisek: „Oferta na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynkach WM 28”.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie kompleksowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Chorzowie przy ul. Kochanowskiego 9, 9a,
9b, 9c, 11, 13, ul. Łukasińskiego 12 polegającej na wykonaniu wymiany całej instalacji na rury
w technologii rur stalowych cienkościennych oraz wymiany grzejników w mieszkaniach
zgodnie z Projektem budowlanym, audytem oraz przedmiarem robót (dokumenty do wglądu
w siedzibie Zamawiającego). Budynki będące przedmiotem zamówienia wchodzą w skład
zespołu zabudowy patronackiej Huty Batory wpisanego do Rejestru Zabytków Województwa
Śląskiego (decyzja nr K-RD.5130.22.2014.KL z dnia 20 lipca 2015 roku) pod numerem
A/433/15. W związku z tym, w cenie należy uwzględnić kierownika robót posiadającego
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia prac przy zabytku.
ZZION BATORY Spółka z o.o., t: 32 247 02 51 www.zzion.pl
41-506 Chorzów, ul. Łukasinskiego 23 e: biuro.zarzadu@zzion.pl KRS 0000232231
Wykonawca na własny koszt zapewni sobie na czas trwania budowy dostęp do potrzebnych
mediów (woda, energia elektryczna, itp.)

4. Termin realizacji zadania: I kwartał 2020 – IV kwartał 2022 roku.

5. Warunki płatności:
Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe za wykonanie danego etapu prac (max. 4
etapy). Faktury częściowe wystawiane będą w oparciu o protokół odbioru przejściowy
potwierdzający zaawansowanie robót oraz ich wartość, sporządzony przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzony przez Zarząd Wspólnoty. Faktury będą płatne w terminie 14 dni od
daty prawidłowo złożonej faktury.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:
Na ofertę składają się:
a) Oferta cenowa (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia),
b) Kosztorys ofertowy – sporządzony na podstawie obmiaru Wykonawcy w oparciu o
wizję na obiekcie i zakres robót określony w przedmiarze robót, stanowiącym
załącznik nr 2 do zaproszenia,
c) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji
Działalności Gospodarczej,
d) Referencje potwierdzające wykonanie minimum 3 podobnych robót o zakresie robót
będących przedmiotem zamówienia,
e) Wskazanie kierownika robót odpowiedzialnego za wykonanie zamówienia,
f) Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się przed złożeniem oferty z dokumentacją
(audyt, projekt budowlany),
g) Oświadczenie Wykonawcy o udzielanej gwarancji.

7. Termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 października 2019 roku, do godziny 1300.
W przypadku składania oferty drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu.

8. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:
Sebastian Nowak – tel. 730-816-150
Informacje na temat przedmiotu zamówienia wraz z audytem, Projektem budowlanym oraz
przedmiarem robót, będą udzielane i udostępniane od poniedziałku do piątku w godzinach
od 900 do 1300.

9. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do zapoznania się z obiektami i
dokumentacją projektową, których dotyczy zapytanie.
ZZION BATORY Spółka z o.o., t: 32 247 02 51 www.zzion.pl
41-506 Chorzów, ul. Łukasinskiego 23 e: biuro.zarzadu@zzion.pl KRS 0000232231

10. Przedmiar robót został wykonany orientacyjnie. Każdy z oferentów ma obowiązek
sprawdzić przedmiar robót i w razie rozbieżności skorygować i zaznaczyć prawidłowe
wielkości obmiaru.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12. Termin związania ofertą: 60 dni.

13. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej nr 28 zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu
bez podania przyczyny.

 

Załączniki:
1. Wzór oferty cenowej stanowi załącznik nr 1,
2. Przedmiar robót – wymiana instalacji centralnego ogrzewania Kochanowskiego 9, 9a, 9b, 9c, ul.
Łukasińskiego 12, stanowi załącznik nr 2,
3. Przedmiar robót – wymiana instalacji centralnego ogrzewania Kochanowskiego 11, 13, stanowi
załącznik nr 3,
4. Wzór oświadczenia Wykonawcy o zapoznaniu się z dokumentacją stanowi załącznik nr 4.
ZZION BATORY Spółka z o.o., t: 32 247 02 51 www.zzion.pl
41-506 Chorzów, ul. Łukasinskiego 23 e: biuro.zarzadu@zzion.pl KRS 0000232231